Ranking Forex

Ranking Forex » Informacje » KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego

KNF to skrót od nazwy Komisja Nadzoru Finansowego. Komisja ta jest podmiotem polskiego rynku finansowego i centralnym organem administracyjnym o charakterze rządowym, który nadzoruje rynek finansowy w Polsce. Jaka jest historia KNF i jej kompetencje?

Powołanie do życia KNF

Logo KNFNa mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym powołano w Polsce Komisję Nadzoru Finansowego. Rozpoczęła jednak swoją właściwą działalność dopiero z dniem 1 stycznia 2008 roku. Nie oznacza to jednak, że wcześniej rynek finansowy w Polsce pozostawał bez żadnego nadzoru. Funkcjonowały bowiem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a także Komisja Nadzoru Bankowego i Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego.

KNF to skrót od nazwy Komisja Nadzoru Finansowego. Komisja ta jest podmiotem polskiego rynku finansowego i centralnym organem administracyjnym o charakterze rządowym, który nadzoruje rynek finansowy w Polsce. Jaka jest historia KNF i jej kompetencje? Powołanie do życia KNF Na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym powołano w Polsce Komisję Nadzoru Finansowego. Rozpoczęła jednak swoją właściwą działalność dopiero z dniem 1 stycznia 2008 roku. Nie oznacza to jednak, że wcześniej rynek finansowy w Polsce pozostawał bez żadnego nadzoru. Funkcjonowały bowiem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a także…

Opinie i oceny

Zaufanie do regulatora
Prestiż dla brokera

KNF

Podsumowanie : KNF to bardzo ważny i restrykcyjny podmiot sprawujący funkcję nadzorczą oraz regulującą działania w branży finansowej w Polsce.

User Rating: 4.75 ( 1 ocen)

Celem powołania do życia KNF było dokonanie organizacyjnej integracji wszystkich dotychczas funkcjonujących organów nadzoru nad rynkiem finansowym. KNF zintegrowała funkcje poprzednich instytucji.

Zadania KNF

Sprawowanie kompleksowego nadzoru nad funkcjonowaniem polskiego rynku finansowego to priorytetowe działanie KNF. Rynek powinien funkcjonować prawidłowo, być stabilny, bezpieczny i przejrzysty. KNF dba ponadto o zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku i o wspieranie zaufania do rynku finansowego. Realizuje cele określone w takich aktach prawnych jak:

 • ustawa – Prawo bankowe,
 • ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych,
 • ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,
 • ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych,
 • ustawa o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.

Komisja podejmuje działania edukacyjne i informacyjne w zakresie funkcjonowania rynku finansowego oraz przygotowuje projekty aktów prawnych w zakresie działań nadzorczych realizowanych przez siebie. Wykonuje działania mające na celu rozwój rynku finansowego i wzmacnianie jego konkurencyjności. Może stwarzać warunki do polubownego i pojednawczego rozstrzygania sportów pomiędzy uczestnikami rynku finansowego.

Do wykonywania takich zadań Komisji i jej Przewodniczącego powołano Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Podmiot ten zastąpił wcześniej istniejący Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego.

Struktura organizacyjna KNF

W skład KNF wchodzi łącznie 7 osób. Jest jeden przewodniczący, dwóch jego zastępców i czterech członków, którymi są niezmiennie:

 • minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel,
 • minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel,
 • Prezes Narodowego Banku Polskiego albo delegowany przez niego wiceprezes NBP,
 • przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast w powołanym dla spełniania przez KNF Urzędzie Komisji funkcjonują jednostki:

Pion Licencji (PL)

 • Departament Licencji Bankowych (DLB)
 • Departament Licencji Ubezpieczeniowych (DLU)

Pion Inspekcji

 • Departament Inspekcji Bankowych (DIB)
 • Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych (DIU)

Pion Nadzoru Bankowego (PB)

 • Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej (CBK)
 • Departament Bankowości Spółdzielczej (DBS)
 • Departament Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych (DSI)
 • Departament Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (DRB)

Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym (PK)

 • Departament Firm Inwestycyjnych (DIF)
 • Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych (DFF)
 • Departament Spółek Publicznych (DSP)
 • Departament Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu (DIR)

Pion Nadzoru nad Rynkiem Ubezpieczeniowym (PU)

 • Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego (DNU)
 • Departament Monitorowania Ryzyk (DMR)

Pion Analiz (PA)

 • Departament Analiz i Współpracy z Zagranicą (DAZ)
 • Departament Innowacji Finansowych FinTech (DFT)

Pion Prawno- Sankcyjny (PS)

 • Departament Prawny (DPP)
 • Departament Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych (DPS)

Pion Wsparcia (PW)

 • Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi (DZL)
 • Departament Komunikacji Społecznej (DKS)
 • Departament Administracji, Budżetu i Informatyki (DAI)

Gabinet Komisji (GKO)

Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej (SKW)

Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych (OIN).

KNF to skrót od nazwy Komisja Nadzoru Finansowego. Komisja ta jest podmiotem polskiego rynku finansowego i centralnym organem administracyjnym o charakterze rządowym, który nadzoruje rynek finansowy w Polsce. Jaka jest historia KNF i jej kompetencje? Powołanie do życia KNF Na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym powołano w Polsce Komisję Nadzoru Finansowego. Rozpoczęła jednak swoją właściwą działalność dopiero z dniem 1 stycznia 2008 roku. Nie oznacza to jednak, że wcześniej rynek finansowy w Polsce pozostawał bez żadnego nadzoru. Funkcjonowały bowiem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a także…

Opinie i oceny

Zaufanie do regulatora
Prestiż dla brokera

KNF

Podsumowanie : KNF to bardzo ważny i restrykcyjny podmiot sprawujący funkcję nadzorczą oraz regulującą działania w branży finansowej w Polsce.

User Rating: 4.75 ( 1 ocen)

Twoja ocena:

5 / 5. 1

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Zaznaczone elementy są wymagane *

*