Ranking Forex

Ranking Forex » Informacje » Makler giełdowy
Makler giełdowy

Makler giełdowy

Na giełdzie papierów wartościowych pracuje i działa wiele różnych podmiotów, między innymi pośrednicy pomiędzy rynkiem giełdowym a poszczególnymi inwestorami – indywidualnymi i instytucjonalnymi. Mowa tu o maklerach giełdowych. Ich praca polegać może na realizacji zleceń klientów, doradztwie dla inwestorów, jak i na nadzorowaniu pracy innych maklerów.

Spis treści:

Sprawdźmy, jaką charakterystykę ma zawód maklera, jak zostać maklerem giełdowym i ile może zarobić osoba zajmująca takie stanowisko pracy?

Kim jest makler papierów wartościowych?

Z definicji przyjmowanej w branży giełdowej wynika, że maklerem papierów wartościowych – inaczej brokerem – jest osoba, która zawodowo zajmuje się pośredniczeniem w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych, w zamian czerpiąc z tego tytułu realne korzyści finansowe w postaci wynagrodzenia, zwykle ustalanego jako pewien procent obliczany od wartości transakcji. Jest to zatem wynagrodzenie prowizyjne.

Główne zadania maklera giełdowego

Do najważniejszych zadań i wyzwań stawianych przed maklerami papierów wartościowych należy przekazywanie na giełdę zleceń składanych przez domy maklerskie oraz indywidualnych klientów. W specyfice pracy maklera giełdowego leży to, że zatrudniony na giełdzie czy w biurze domu maklerskiego makler jest członkiem giełdy i pracuje w związku z nią.

Pod względem zakresu zadań i obowiązków spoczywających na barkach maklerów wyróżnia się dwa rodzaje tego zawodu:

 • maklerów front office,
 • maklerów back office – nadzorujących.

Maklerzy front office pracują w biurach maklerskich i mają stały kontakt z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi. Zajmują się przyjmowaniem zleceń na zakup i sprzedaż akcji oraz ich realizacją na giełdzie. Jednocześnie weryfikują oni zdolność finansową klienta do przeprowadzenia danej transakcji. Jeśli mają odpowiednie zezwolenia i licencje, maklerzy front office mogą również doradzać swoim klientom w sprawie inwestycji i wyboru konkretnych instrumentów do inwestowania.

Maklerzy pracujący na giełdzie jako maklerzy back office mają za zadanie kontrolować pracę maklerów front office, którzy działają w biurach i przekazują zlecenia na giełdę.

Obowiązki maklerów zatrudnionych w biurach maklerskich

Ci maklerzy giełdowi, którzy działają jako maklerzy front office i są zatrudnieni w biurze członka giełdy, zajmują się przyjmowaniem zleceń składanych przez klientów, opieką nad ich rachunkami inwestycyjnymi oraz kontrolowaniem składanych zleceń pod względem merytorycznym, formalnym i ilościowym. Jeśli wszystko się zgadza, makler przekazuje zlecenie do maklerów pracujących bezpośrednio na giełdzie. Także i taka osoba rozlicza transakcje i informuje o aktualnej sytuacji rynkowej klientów. Może doradzać, w co zainwestować, jeśli ma odpowiednie zezwolenie do pracy jako doradca inwestycyjny, a nie jedynie makler giełdowy. Makler może zajmować się też obsługą ofert publicznych.

Obowiązki maklerów zatrudnionych na giełdzie

Bezpośrednio na rynku giełdowym pracują maklerzy back office, którzy przekazują zlecenia nadchodzące z biur maklerskich, banków i domów inwestycyjnych, które powinny być zrealizowane na giełdzie i wprowadzone do jej systemu. To w ich gestii leży weryfikacja poprawności zleceń i nadzór nad poprawnością wykonywania pracy przez maklerów front office. Przygotowują analizy giełdowe i rekomendacje, dlatego muszą charakteryzować się umiejętnościami do analizowania różnych danych, w tym również liczbowych.

Na czym polega praca maklera giełdowego?

Praca maklera

 • Makler giełdowy zajmuje się pośrednictwem w obrocie instrumentami finansowymi, takimi jak akcje, obligacje, instrumenty rynku OTC itp. na giełdzie papierów wartościowych.
 • Podejmuje decyzje dotyczące zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych na rzecz swoich klientów.
 • Udziela porad inwestycyjnych swoim klientom.
 • Analizuje rynki finansowe i dostarcza informacji rynkowych swoim klientom.
 • Negocjuje ceny zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych dla swoich klientów.
 • Prowadzi rachunki inwestycyjne dla swoich klientów i zarządza ich portfelami inwestycyjnymi.
 • Monitoruje rynek i informuje swoich klientów o zmianach cen instrumentów finansowych oraz o innych ważnych wydarzeniach rynkowych.
 • Przygotowuje raporty dla swoich klientów dotyczące ich inwestycji.
 • Prowadzi rozmowy z klientami i udziela im informacji na temat rynku finansowego.
 • Może również zajmować się pozyskiwaniem nowych klientów oraz utrzymywaniem dobrych relacji z obecnymi klientami.

Jak zostać maklerem?

Maklerem papierów wartościowych może zostać osoba, która dobrze czuje się w tematach inwestycyjnych, interesuje się giełdą i jej mechanizmami, a przy tym potrafi działać pod wpływem stresu oraz jest gotowa do podejmowania ważnych decyzji w krótkim czasie. Musi być odporna na stres, być osobą skrupulatną i dokładną, a przy tym otwartą i komunikatywną, zwłaszcza, jeśli ma pracować z klientami i mieć na co dzień z nimi kontakt.

Aby zostać maklerem giełdowym, należy spełnić następujące warunki:

 1. Posiadanie odpowiednich kwalifikacji: Makler giełdowy musi posiadać wykształcenie wyższe, preferowane kierunki to finanse, ekonomia, matematyka lub pokrewne. Może być również wymagane ukończenie specjalistycznych szkoleń lub kursów z zakresu rynków finansowych.

 2. Zdobycie licencji: Makler giełdowy musi posiadać licencję wydawaną przez odpowiedni organ nadzoru finansowego, np. Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w Polsce. Aby uzyskać licencję, należy zdać odpowiedni egzamin.

 3. Zatrudnienie w firmie maklerskiej: Makler giełdowy musi zostać zatrudniony w firmie maklerskiej, która jest zarejestrowana w odpowiednim organie nadzoru i posiada odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

 4. Regularne aktualizowanie wiedzy: Makler giełdowy musi stale aktualizować swoją wiedzę i umiejętności z zakresu rynków finansowych oraz przepisów prawnych dotyczących działalności maklerskiej.

Oprócz spełnienia powyższych warunków, makler giełdowy powinien posiadać takie cechy jak dobra znajomość rynków finansowych, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność analizy danych i trendów rynkowych oraz dobra znajomość języka angielskiego. Powinien również cechować się dobrymi zdolnościami interpersonalnymi, ponieważ praca maklera giełdowego wymaga nieustannego kontaktu z klientami.

Jak zostać maklerem w Polsce?

Kandydat na maklera w Polsce musi zdać egzamin organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dopiero po pozytywnym zaliczeniu tego egzaminu można zostać wpisanym na listę maklerów. Najlepiej, aby kandydat na maklera giełdowego posiadał wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, bankowości i finansów. Co istotne, licencja maklerska przyznawana jest dożywotnio.

Maklerem nie zostanie osoba fizyczna, która:

 • została skazana za przestępstwo skarbowe,
 • została skazana za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Jak przystąpić do egzaminu na maklera giełdowego KNF?

Chcąc zostać maklerem, trzeba zdobyć odpowiedni certyfikat, a ten zostaje wydany po pozytywnym zdaniu egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wcześniej egzaminy te były organizowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Nie trzeba ukończyć żadnych szkoleń, kursów i szkół, aby zapisać się na egzamin. Osoba chcąca do niego przystąpić musi jedynie złożyć lub przesłać listem poleconym na adres Biura Podawczego KNF – adres Plac Powstańców Warszawy 1,00-950 Warszawa, wymagane dokumenty.

Egzamin maklerski

Egzamin maklerski

Egzamin maklerski jest testem sprawdzającym wiedzę z zakresu rynków finansowych, prawa oraz etyki zawodowej maklera giełdowego. Jest on wymagany do uzyskania licencji maklerskiej wydawanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w Polsce. 

Egzamin maklerski jest przeprowadzany przez KNF w formie zdalnej za pośrednictwem specjalnego oprogramowania. Kandydaci muszą mieć dostęp do komputera z dostępem do internetu oraz do drukarki. Egzamin trwa około 4 godzin i składa się z 50 pytań w części teoretycznej oraz 2 zadań praktycznych.

Egzamin maklerski składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna polega na rozwiązywaniu testu zamkniętego, w którym kandydaci odpowiadają na pytania zamknięte wybierając jedną z kilku dostępnych odpowiedzi. Egzamin na maklera papierów wartościowych to właściwie test, składający się ze 120 pytań jednokrotnego wyboru. W każdym uczestnik zaznacza jeden z 4 wariantów odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje 2 punkty, za brak odpowiedzi 0 punktów, a za złą odpowiedź -1 punkt.

Część praktyczna polega na rozwiązywaniu zadań praktycznych, takich jak np. przygotowywanie ofert kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych.

Aby zdać egzamin maklerski, kandydat musi uzyskać co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi w części teoretycznej oraz co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia w części praktycznej. Egzamin jest oceniany przez specjalnie powołaną komisję egzaminacyjną.

Egzamin maklerski jest jednym z warunków, jakie należy spełnić, aby zostać maklerem giełdowym w Polsce. Po zdaniu egzaminu kandydat otrzymuje licencję maklerską, która uprawnia go do wykonywania zawodu maklera giełdowego.

Ile zarabia makler?

Zarobki maklerów giełdowych mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak doświadczenie, umiejętności, wiedza, przynależność do zespołu oraz poziom obrotów generowany przez maklera. Maklerzy giełdowi mogą otrzymywać wynagrodzenie w formie stałego wynagrodzenia lub prowizji od obrotu generowanego przez ich działalność – często premie mogą zdecydowanie przewyższać podstawę wynagrodzenia.

Makler zarobki

Według danych pochodzących z portalu wynargodzenia.pl (badanie ze stycznia 2022, przeprowadzone na próbie 50  maklerów papierów wartościowych), średnie wynagrodzenie wynosiło 8 060 zł brutto miesięcznie.

 • 25% osób z najniższymi zarobkami, otrzymywało wynagrodzenie poniżej 6 810 zł brutto.
 • 25% osób z najwyższymi zarobkami, otrzymywało wynagrodzenie powyżej 9 910 zł brutto.

Ile zarabia makler

Benefity:

 • Prywatną opiekę medyczną ma prawie 60% ankietowanych.
 • Karnety sportowe posiada niemal 50% pytanych maklerów.
 • Imprezy integracyjne – ok. 30%.

Maklerami giełdowymi zdecydowanie częściej zostają mężczyźni – 90% ankietowanych osób stanowiły osoby płci męskiej.

Zalety bycia maklerem

 • Prestiż – praca maklera budzi bardzo pozytywne skojarzenia i uznawana jest za bardzo atrakcyjną. Są oni cenieni za swoją wiedzę i umiejętności.
 • Możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu rynków finansowych – praca maklera giełdowego daje możliwość zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu rynków finansowych oraz niezbędnych umiejętności, takich jak analiza danych czy podejmowanie decyzji.
 • Możliwość rozwoju zawodowego – praca maklera giełdowego daje możliwość rozwoju zawodowego poprzez zdobywanie doświadczenia oraz uczestnictwo w szkoleniach i kursach.
 • Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku – wiele firm maklerskich ma międzynarodowe oddziały, dzięki czemu makler giełdowy może mieć możliwość pracy za granicą lub w międzynarodowym środowisku.
 • Możliwość pracy zdalnej – W dobie pandemii wiele firm maklerskich wprowadziło możliwość pracy zdalnej, co daje maklerom giełdowym większą elastyczność i możliwość pracy z dowolnego miejsca.
 • Możliwość pracy w różnorodnych branżach – maklerzy mogą pracować w różnych branżach, takich jak np. nieruchomości, energia, surowce, czy bankowość.
 • Możliwość pracy w zespołach – wiele firm maklerskich oferuje pracę w zespołach, dzięki czemu makler giełdowy ma możliwość współpracy z innymi specjalistami i dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
 • Możliwość pracy w dynamicznym środowisku – rynki finansowe są bardzo dynamiczne, dzięki czemu praca maklera jest ciekawa i pełna wyzwań.
 • Duży potencjał na do zwiększania zarobków – bardzo wiele zależy od osiąganych efektów. Najlepsi maklerzy w Polsce są w stanie zarabiać miesięcznie więcej niż 100 tys. złotych.

Wady pracy jako makler

 • Wysoki poziom odpowiedzialności – makler jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji finansowych, które mogą mieć duży wpływ na sytuację finansową jego klientów, co jest związane z ogromną presją oraz ciągłym stresem.
 • Duże obciążenie pracą – zawód maklera wymaga stałego, dużego zaangażowania, szczególnie w okresach zwiększonej zmienności na rynkach finansowych.
 • Niepewność zatrudnienia – praca maklera giełdowego może wiązać się z pewnym poziomem niepewności zatrudnienia, ponieważ zależy ona od aktualnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej.
 • Konkurencja – Praca maklera wiąże się z dużą konkurencją, ponieważ jest to zawód, w którym wielu ludzi chce się rozwijać, a dodatkowo są to zazwyczaj inteligentne i bardzo ambitne osoby. 
 • Wysokie wymagania – aby zostać maklerem giełdowym, trzeba spełnić szereg wymagań, takich jak posiadanie odpowiedniego wykształcenia, zdobycie licencji maklerskiej oraz regularne aktualizowanie wiedzy.
 • Brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym – praca maklera wymaga dużego zaangażowania i poświęcenia, co może prowadzić do zatarcia granicy pomiędzy pracą, a domem, co może wpływać negatywnie na zdrowie psychiczne oraz jakość życia prywatnego.

Czym różni się makler od doradcy inwestycyjnego?

Makler i doradca inwestycyjny

Wiele osób, chcących zostać maklerami giełdowymi, spotyka się również z pojęciam doradcy inwestycyjnego. Warto zapoznać się z głównymi cechami różniącymi obydwie profesje:

Makler giełdowyDoradca inwestycyjny
Zajmuje się obrotem instrumentami finansowymi na giełdzieZajmuje się doradzaniem w zakresie inwestycji i gospodarowania środkami finansowymi
Może prowadzić rachunek maklerski i dokonywać transakcjiNie może prowadzić rachunku maklerskiego i dokonywać transakcji
Podejmuje decyzje dotyczące inwestycji w imieniu klientaDoradza w zakresie inwestycji, ale decyzja ostateczna należy do klienta
Najczęściej otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji od obrotówOtrzymuje wynagrodzenie w formie stałego wynagrodzenia lub prowizji od zarządzanych środków
Musi posiadać licencję maklerskąMoże wymagać posiadania licencji doradcy inwestycyjnego
Może działać jako pośrednik między kupującym a sprzedającym na giełdzieNie może działać jako pośrednik między kupującym a sprzedającym
Może specjalizować się w określonych rodzajach instrumentów finansowychMoże specjalizować się w doradzaniu w zakresie różnych rodzajów inwestycji, takich jak np. lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne, akcje itp.

Twoja ocena:

5 / 5. 3

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Zaznaczone elementy są wymagane *

*