Ranking Forex

Ranking Forex » Informacje » Kurs maklerski

Kurs maklerski

Zdobycie uprawnień maklera giełdowego wymaga ukończenia specjalistycznych kursów i zdobycia licencji. Po dopełnieniu takich formalności można zostać licencjonowanym Maklerem Papierów Wartościowych. Jak tego dokonać?

Licencja maklera giełdowego

Licencja maklera giełdowegoMakler papierów wartościowych, nazywany również maklerem giełdowym, to ciekawy zawód, w którym nie brakuje wyzwań. Osoba będąca maklerem jest odpowiedzialna w szczególności za przekazywanie na giełdę zleceń maklerskich, zgodnie z regulacjami, jakie obowiązują na giełdzie papierów wartościowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, uprawnienia maklera papierów wartościowych obejmują również wszelkie czynności związane z doradztwem inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych.

Zdobycie uprawnień maklera giełdowego wymaga ukończenia specjalistycznych kursów i zdobycia licencji. Po dopełnieniu takich formalności można zostać licencjonowanym Maklerem Papierów Wartościowych. Jak tego dokonać? Licencja maklera giełdowego Makler papierów wartościowych, nazywany również maklerem giełdowym, to ciekawy zawód, w którym nie brakuje wyzwań. Osoba będąca maklerem jest odpowiedzialna w szczególności za przekazywanie na giełdę zleceń maklerskich, zgodnie z regulacjami, jakie obowiązują na giełdzie papierów wartościowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, uprawnienia maklera papierów wartościowych obejmują również wszelkie czynności związane z doradztwem inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych. Kurs na maklera giełdowego,…

Opinie i oceny

Trudność uzyskania licencji
Długość trwania kursu
Prestiż
Wpływ na wynagrodzenie

Kurs maklerski

Podsumowanie : Redakcyjna ocena wartości odbycia kursu maklerskiego, trudności egzaminu oraz uzyskania licencji maklerskiej,

User Rating: 4.59 ( 4 ocen)

Kurs na maklera giełdowego, czyli jak zdobyć certyfikat?

Droga do zdobycia zawodu maklera giełdowego jest długa, ponieważ należy odbyć zajęcia teoretyczne na specjalistycznych kursach. Zazwyczaj szkolenia trwają od 60 do 100 godzin. Wybierając odpowiedni kurs, warto zwrócić uwagę, czy jest prowadzony przez specjalistów, posiadających licencję maklerską i lata pracy w takim zawodzie.

Kurs maklerski powinien obejmować takie zagadnienia jak:

 • matematyka finansowa,Kurs na maklera giełdowego
 • instrumenty dłużne,
 • strategie inwestycyjne,
 • analiza finansowa przedsiębiorstw,
 • wycena akcji,
 • techniki notowań giełdowych i obrót pozagiełdowy,
 • analiza instrumentów pochodnych,
 • rachunkowość,
 • zasady etyki.

Po odbyciu kursu w części teoretycznej, uczestnicy przystąpić mogą do egzaminu maklerskiego. Polecamy uczyć się do niego z książki „Inwestycje” stanowiącą podstawę programową dla testu.

Podstawowym celem każdego kursu na maklera papierów wartościowych jest kompleksowe i solidne przygotowanie do egzaminu państwowego. Samo szkolenie pozwoli na poszerzenie swojej wiedzy o rynku kapitałowym, którą można później wykorzystywać w praktyce. Na kursie dowiadujemy się o zagadnieniach dotyczących rynku akcji, wycenie spółek, zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz o sposobach ustalania kursów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ceny kursów

Dostęp do materiałów online, zawierających pełen zakres informacji wymaganych na egzaminie to koszt od około 1000 do 2500 zł.

Koszt pełnego kursu stacjonarnego jest mocno uzależniony od lokalizacji. Ceny mogą wahać się od ok. 1500 zł do nawet 4000 zł.

Egzamin maklerski

Egzamin na maklera giełdowego, który wieńczy kurs maklerski, przeznaczony jest dla jego uczestników, którzy chcieliby ubiegać się o licencję Maklera Papierów Wartościowych. Organizatorem egzaminu jest Komisja Nadzoru Finansowego. Średnia zdawalność egzaminu wynosi 15 proc.

Kandydat, który chciałby przystąpić do egzaminu na maklera papierów wartościowych, egzaminu uzupełniającego lub sprawdzianu umiejętności kandydata zobowiązany jest złożyć lub przesłać:

 • pobrany ze strony KNF i wypełniony wniosek,
 • jedną fotografię kandydata na maklera,
 • dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, który powinien wpłynąć na konto bankowe KNF co najmniej na 14 dni przed terminem egzaminu. Opłata za egzamin na maklera papierów wartościowych wynosi 500 zł, natomiast za egzamin uzupełniający 150 zł, a za sprawdzian umiejętności – 200 zł.

Wnioski można składać w biurze podawczym KNF w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1. Można je także przesłać pocztą na adres biura.

KNF organizuje egzamin na maklera giełdowego raz lub dwa razy do roku, w zależności od tego, ilu chętnych się do niego zgłasza. Termin egzaminu zawsze podawany jest do wiadomości publicznej wcześniej, na co najmniej 90 dni przed egzaminem.

Jak wygląda sam egzamin?

Egzamin maklerski ma formę zamkniętego testu, który składa się ze 120 pytań z czterema wariantami odpowiedni, z czego tylko jedna jest prawidłowa (warto wiedzieć, że podczas kursów maklerskich rozwiązywanych jest wiele egzaminów próbnych wraz ze szczegółowym omówieniem poszczególnych pytań).

jak wygląda egazamin maklerskiPunktacja liczona jest w następujący sposób:

 • prawidłowa odpowiedź: + 2 punkty
 • brak odpowiedzi: 0 punktów
 • niepoprawna odpowiedź: – 1 punkt

Łącznie można uzyskać 240 punktów, a 160 punktów wystarczy, aby zdać egzamin pozytywnie.

Aby przystąpić do egzaminu i liczyć na to, że kandydat na maklera zaliczy egzamin nie jest wymagane ukończenie kursu, jednakże trzeba się do niego solidnie przygotować. Zakres tematyczny egzaminu podlega publikacji w Komunikacie Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych, a także w Dzienniku Urzędowym KNF oraz na stronie internetowej KNF co najmniej 90 dni przed terminem egzaminu. Dotyczy on zasadniczo dwóch dziedzin: część matematyczna obejmuje zagadnienia z matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw, techniki notowań giełdowych oraz wyceny instrumentów pochodnych i udziałowych. Kandydat na maklera giełdowego powinien znać przepisy prawa według stanu prawnego, jaki obowiązuje na miesiąc przed przeprowadzeniem danego egzaminu.

Druga część egzaminu maklerskiego jest niemniej obszerna, ponieważ sprawdza wiedzę z prawnego zakresu. Stan prawny w Polsce zmienia się często, dlatego trzeba śledzić nowelizacje wszystkich aktów prawnych, których treść powinien znać makler giełdowy.

Wśród nich znajdują się takie akty jak:

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny,
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania na rynku finansowym,
 • ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie opodatkowania na rynku finansowym,
 • ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
 • ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach,
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji,
 • ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych,
 • ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania na rynku finansowym,
 • ustawa z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu,
 • ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe,
 • ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych,
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 • ustawa z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym,

Do tego dochodzą wszelkie rozporządzenia wydane do konkretnych ustaw. Przyszły makler musi poznać jeszcze:

 • Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich,
 • Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 • Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.,
 • Regulamin pozagiełdowego obrotu regulowanego obowiązujący na BondSpot S.A.,
 • Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 • Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców.

Zdany egzamin

Na egzaminie na maklera papierów wartościowych kandydaci odpowiadają na 120 pytań jednokrotnego wyboru. Żeby zdać egzamin potrzebne jest 160 punktów, co oznacza, że nie trzeba na wszystkie odpowiadać. Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie odpowiedzi w teście będą poprawne, co zmniejszy pulę punktów zdobywanych przez osobę przystępującą do egzaminu dla maklerów. Trzeba odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 80 pytań, zakładając, że resztę pytań pozostawiamy bez odpowiedzi. Czasem lepiej nie „strzelać”, ponieważ błędna odpowiedź na pytanie w teście oznacza odjęcie dwóch punktów.

Egzamin maklerski jest uważany za bardzo trudny, pomimo braku konieczności ukończenia przed przystąpieniem do egzaminu jakichkolwiek kursów i szkoleń. Zwykle na ponad stu podchodzących do egzaminu zdaje co najwyżej kilka czy kilkanaście osób.

Jeśli egzamin będzie zaliczony, to dana osoba powinna złożyć wniosek o wpis na listę maklerów papierów wartościowych. Do takiego wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o niekaralności, które wydane jest przez Krajowy Rejestr Karny lub jego kopię, o ile zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem,
 • kopię zaświadczenia o złożonym z wynikiem pozytywnym egzaminie przed komisją dla maklerów papierów wartościowych,
 • oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego korzystanie z pełni praw publicznych (w przypadku osób nie posiadających polskiego obywatelstwa).

Maklerem zostanie osoba, która jest wpisana na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Musi być zatrudniony przez członka giełdy, np. dom maklerski, a także mieć udokumentowaną wiedzę na temat funkcjonowania i zasad panujących na giełdzie.

Pomimo faktu, że do egzaminu na maklera papierów wartościowych może podejść każda osoba, to jednak do podjęcia ostatecznie pracy w tym zawodzie sam zdany egzamin nie wystarczy. Dana osoba musi mieć wykształcenie co najmniej średnie, musi być dyspozycyjna, radzić sobie perfekcyjnie z obsługą komputera czy mieć dobrą znajomość co najmniej jednego języka obcego. Powinna to być osoba niekaralna. Kurs maklerski pomoże również w usystematyzowaniu wiedzy oraz zwróceniu uwagi na najważniejsze aspekty.

Twoja ocena:

5 / 5. 2

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Zaznaczone elementy są wymagane *

*